HiCity

הרשמו

עכשיו

שמחים שבחרתם להגיש מועמדות לתוכנית ההטמעה של
HiCity – מרכז חדשנות הרצליה

אנא קראו את תנאי האתגר ובדקו שהפרויקט/מוצר שלכם תואם לדרישות האתגר.

* תאריך אחרון להגשת מועמדות עודכן ל-31 באוקטובר 2023‎ ‎*

*שאלת חובה תסומן בכוכבית.
  פרופיל החברה כולל

  *סוג הישות המשפטית (חברה בערבון מוגבל/שותפות/אגודה/עסק מורשה וכו').

  *תיאור מילולי של שנות ותק, תחומי עיסוק וכו'.

  *פרטי הפונה: כתובת מלאה, מספר טלפון, כתובת מייל

  פרופיל החברה כולל

  *סוג הישות המשפטית (חברה בערבון מוגבל/שותפות/אגודה/עסק מורשה וכו').

  *תיאור מילולי של שנות ותק, תחומי עיסוק וכו'.

  *פרטי הפונה: כתובת מלאה, מספר טלפון, כתובת מייל

  פרופיל החברה כולל

  *סוג הישות המשפטית (חברה בערבון מוגבל/שותפות/אגודה/עסק מורשה וכו').

  *תיאור מילולי של שנות ותק, תחומי עיסוק וכו'.

  *פרטי הפונה: כתובת מלאה, מספר טלפון, כתובת מייל